تحریف های نوین از عاشورا

1.    تحریف اول، منحل نمودن واقعه ی عاشورا

2.    تحریف دوم، بازسازی واقعه ی عاشورا

3.    تحریف سوم،مصادره نمودن مفهوم عاشورا به مفهوم لیبرال دموکراسی

4.    تحریف چهارم،تحلیل واقعه ی عاشورا در قالب یک حماسه

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید