معنى تحریف و انواع آن

 تحریف در زبان عربى از ماده حرف است، یعنى منحرف کردن چیزى از مسیر و وضع اصلى خود که داشته است یا باید داشته باشد .

تحریف دو نوع است:

1.تحریف لفظى: آن است که ظاهر مطلبى را عوض کنند، مثلاً از یک گفتار عبارتى حذف شود یا به آن عبارتى اضافه شود، و یا جمله ها را چنان پس و پیش کنند که معنى آن فرق کند، یعنى در ظاهر و در لفظ گفتار تصرف کنند.

2.تحریف معنوى: آن است که شما در لفظ تصرف نمى کنند، لفظ همان است که بوده، ولى آن را طورى معنى مى کنند که خلاف مقصد و مقصود گوینده است. آن را طورى معنى مى کنند که مطابق مقصود کسی است که آن را معنی نموده  نه مطابق مقصود اصلی.


در قرآن کریم کلمه ی تحریف را مخصوصاً در مورد یهودى ها به کار برده و با ملاحظه ی تاریخ معلوم مى شود که اینها قهرمان تحریف در طول تاریخ هستند. یکى از آیات قرآن در سوره ی بقره آیه ی 75 مى فرماید:

«افتطمعون ان یومنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون ، اى مسلمانان آیا شما طمع بستید که اینها به شما راست بگویند؟ اینها همان ها هستند که با موسى مى رفتند و سخن خدا را مى شنیدند اما وقتى که برمى گشتند تا در میان قومشان نقل کنند آن را زیر و رو مى کردند.»

این تحریفی که قرآن از آن یاد فرموده که هم لفظی است و هم معنوی.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید